Pulinet 2018 : The 8th PULINET National Conference

เผยแพร่เมื่อ 10-01-2018 ผู้เข้าชม 48

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอปิดให้บริการ ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 รายงานประจำปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ปิดให้บริการ การจัดเก็บเอกสารเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 7