การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4

เผยแพร่เมื่อ 22-12-2017 ผู้เข้าชม 13

Tags : สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทย อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 แผนบริการวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ