ขอขอบคุณอาจารย์วาสนา อาจสาลิกรณ์ ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่าน และการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 15-09-2017 ผู้เข้าชม 32

Tags : แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2560 จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอปิดให้บริการ วันที่ 28 กรกฏาคม 2560 การตรวจประเมินมาตราฐาน ISO 9001 : 2015 ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2560