Tags : อบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 17 ธันวาคม 2560 จำนวนทรัพยากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม เล่าความประทับใจแรกในการอ่านหนังสือกับแม่ อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการเขียนบรรณานุกรม