7-11 ส.ค.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2017 ผู้เข้าชม 26

Tags : แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Trnsparency Assessment : ITA) ผู้ที่ได้รับรางวัลกิจกรรม ในหัวข้อเรื่อง ความสุขสร้างได้ในห้องสมุด ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 1 ห้อง 1 และ 2