24-31 ก.ค.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 02-08-2017 ผู้เข้าชม 24

Tags : แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 22 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แผนปฏิบัติราชการประจำปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์