การตรวจประเมินมาตราฐาน ISO 9001 : 2015 วันที่ 3 กรกฏาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ 04-07-2017 ผู้เข้าชม 44

Tags : กิจกรรมประกวดภาพถ่ายมารยาทการใช้ห้องสมุด ห้อง STUDIO สำหรับการผลิตสื่อ การตรวจประเมินมาตราฐาน ISO 9001 : 2015 ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 กิจกรรมประกวดการออกแบบโปสเตอร์แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 กันยายน 2560