26 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 26-06-2017 ผู้เข้าชม 19

Tags : เกณฑ์การประกันคุณภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2560 แผนบริหารความเสี่ยง แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2560 29 พ.ค. 2560 นำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ เรื่อง "หัวใจผู้ให้บริกรในยุค Thailand 4.0" การประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 7