กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 22 มิถุนายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 22-06-2017 ผู้ชม 35

Tags : แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 29 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมทบทวนแผนความเสี่ยงและแผนการจัดการความรู้ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวนทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile และ Academic Search Ultimate สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมการพัฒนางานวิจัยแบบ R2R เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการวิจัยของบุคลากร วันที่ 25 มิถุนายน 2560