การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

เผยแพร่เมื่อ 21-06-2017 ผู้เข้าชม 14

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 21 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 1 ห้อง 1 และ 2 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2560 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรเพื่อเตรียมสอบ TOEIC ครั้งที่ 2 8-10 พ.ค. 2560 ศึกษาดูงานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดชลบุรี โครงการส่งเสริมการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมแนะนำการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty / อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 30 มิถุนายน 2560