14 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 14-06-2017 ผู้เข้าชม 32

Tags : การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 28-31 สิงหาคม 2560 Big Cleaning Day ขอขอบคุณอาจารย์วาสนา อาจสาลิกรณ์ ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่าน และการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 24-31 กรกฎาคม 2560