Tags : แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้กับผู้โชคดีกิจกรรมในหัวข้อ เขียนด้วยมือ สื่อถึงใจ ให้แม่อ่าน หลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความจากงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 11-15 ธันวาคม 2560