Tags : แผนบริการวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทย Zone อาหารและเครื่องดื่ม