12 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 12-06-2017 ผู้เข้าชม 24

Tags : อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 17 ธันวาคม 2560 Pulinet 2018 : The 8th PULINET National Conference กิจกรรมการประกวดการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี หัวข้อเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” เกณฑ์การประกันคุณภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ