29 พ.ค. 2560 นำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี

เผยแพร่เมื่อ 29-05-2017 ผู้เข้าชม 72

Tags : แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 28-31 สิงหาคม 2560 20 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2560 อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์