Tags : แผนปฏิบัติราชการประจำปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 10 อันดับสาขาปริญญาตรี ที่นายจ้างต้องการมากที่สุดในปี 2017 โดย NAC หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL)