Tags : ผู้ที่ได้รับรางวัล บอกตัวตนของคุณผ่านหนังสือ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2560 กิจกรรมการประกวดการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี หัวข้อเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” คำอวยพรปีใหม่