Tags : ขอขอบคุณอาจารย์วาสนา อาจสาลิกรณ์ ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่าน และการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมการพัฒนางานวิจัยแบบ R2R เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการวิจัยของบุคลากร วันที่ 25 มิถุนายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม เล่าความประทับใจแรกในการอ่านหนังสือกับแม่ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ เรื่อง อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์