Tags : Zone อาหารและเครื่องดื่ม 10 อันดับสาขาปริญญาตรี ที่นายจ้างต้องการมากที่สุดในปี 2017 โดย NAC ข้อมูลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมการพัฒนางานวิจัยแบบ R2R เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการวิจัยของบุคลากร วันที่ 25 มิถุนายน 2560 กิจกรรมปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ