กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 11-12 กุมภาพันธ์ 2558

เผยแพร่เมื่อ 12-02-2015 ผู้เข้าชม 33

Tags : อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 กันยายน 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการและแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 22 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 1 ห้อง 1 และ 2