Tags : ข้อมูลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 คู่มือ การใช้งานฐานข้อมูล โครงสร้างการบริหารงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร แผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมการพัฒนางานวิจัยแบบ R2R เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการวิจัยของบุคลากร วันที่ 25 มิถุนายน 2560