Tags : อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 กันยายน 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 22-26 มกราคม 2561 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 14-18 สิงหาคม 2560 เกณฑ์การประกันคุณภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรเพื่อเตรียมสอบ TOEIC ครั้งที่ 2 ให้กับบุคลากร