ศึกษาดูงานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้จังหวัดพระนครศรึอยุธยาและจังหวัดชลบุรี

 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 วันที่ 21 เมษายน 2560

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69หมู่1 ตำบลนครชุม อำเภอ เมือง จังหวัดกำแพงเพชร 055706520
ฐานข้อมูลท้องถิ่น
KPRU e-Book
ARIT E-Research
KPRU Author