การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสู่ความเป็นสากลและยั่งยืน 6-7 มีนาคม 2560

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69หมู่1 ตำบลนครชุม อำเภอ เมือง จังหวัดกำแพงเพชร 055706520
ฐานข้อมูลท้องถิ่น
KPRU e-Book
ARIT E-Research
KPRU Author